“The Mountain Peak”

"The Mountain Peak" by John Andro Avendaño
“The Mountain Peak”
Trees Series
Oil on canvas
18” x 24”
1991
Original Sold
Purchase prints
Copyright © John Andro Avendaño

Leave a Reply