“The Mountain Peak”

"The Mountain Peak" by John Andro Avendaño
“The Mountain Peak”
Trees Series
Oil on canvas
18” x 24”
1991
Original Sold
Purchase prints
Copyright © John Andro Avendaño

“Iris Field”

"Iris Field" by John Andro Avendaño
“Iris Field”
Trees Series
Oil on canvas
30” x 30”
1991
Original Sold
Purchase prints
Copyright © John Andro Avendaño

“Hansen Dam Shadow”

"Hansen Dam Shadow" by John Andro Avendaño
“Hansen Dam Shadow”
Trees Series
Oil on canvas
30” x 30”
1988
Original Sold
Copyright © John Andro Avendaño

“Hansen Dam Sky”

"Hansen Dam Sky" by John Andro Avendaño
“Hansen Dam Sky”
Trees Series
Oil on canvas
24” x 15”
1988
Original Sold
Copyright © John Andro Avendaño

“Hansen Dam Field”

"Hansen Dam Field" by John Andro Avendaño
“Hansen Dam Field”
Trees Series
Oil on masonite
20” x 15”
1988
Original Sold
Copyright © John Andro Avendaño

“Hansen Dam Trail”

"Hansen Dam Trail" by John Andro Avendano
“Hansen Dam Trail”
Trees Series
Oil on masonite
36” x 13”
1988
Original Sold
Copyright © John Andro Avendaño

“Shadow Of One”

"Shadow Of One" by John Andro Avendaño
“Shadow Of One”
Trees Series
Oil on canvas
40” x 40”
1988
Original Sold
Copyright © John Andro Avendaño

“Remembering Groucho”


“Remembering Groucho”
Trees Series
Oil on canvas
14” x 20”
1994
On Groucho Marx old estate, Alta Dena, CA.
Original Sold
Copyright © John Andro Avendaño

“Four Trees”


“Four Trees”
Trees Series
Oil on masonite
12” x 23”
1990
Original Sold
Copyright © John Andro Avendaño

“One Palm” & “Two Palms”


“One Palm”
Trees Series
Oil on masonite
24” x 37”
1988
Original Sold
Copyright © John Andro Avendaño


“Two Palms”
Trees Series
Oil on masonite
24” x 37”
1988
Original Sold
Copyright © John Andro Avendaño

“Lakeview Terrace 1”


“Lakeview Terrace 1”
Trees Series
Oil on canvas
14” x 20”
1987
Original Sold
Copyright © John Andro Avendaño

“Orchard”


“Orchard”
Trees Series
Oil on canvas
20” x 11”
1987
This painting was done in the orchard of John Kerr’s home.
Original Sold
Copyright © John Andro Avendaño